Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti , direktor preduzeća ĐAK DOO BEOGRAD,Zemun, Milana Rešetara br.5, doneo je dana 10.05.2018. godine:

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

Član 1.

ĐAK DOO BEOGRAD , kao lice odgovorno za prikupljanje podataka, vrši obradu neophodnih podataka, poštuje privatnost i posvećen je zaštiti podataka korisnika svojih usluga. (u daljem tekstu:ĐAK)

ĐAK se obavezuje da garantuje tajnost ličnih podataka vezanih za korišćenje usluga, i tajnost komunikacije korisnika na Internet servisu, odnosno platformi koju kontroliše, u skladu sa važećim propisima. 

ĐAK se neće smatrati odgovornim za povredu prava na privatnost i sigurnost korisnika koju putem Interneta izvrše treća lica. 

ĐAK će svako narušavanje prava privatnosti i sigurnosti korisnika odmah prijaviti nadležnim državnim organima.

Član 2.

ĐAK vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu ( Registrovani korisnici).

ĐAK vrši obradu podataka o ličnosti u za to jasno određenu svrhu za koju je pristanak dat, na zakonom dozvoljen način tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

ĐAK rukuje ličnim podacima o Korisniku, vezano za usluge koje pruža:

 • Online pružanje usluga

 • Prava Korisnika - Identifikacija onih usluga kojima Korisnik može da pristupi

 • Izrada statistike, analiza

 • Obraćanja sa ciljem uspostavljanja direktnih poslovnih kontakata, i u svrhe marketinga (npr. newsletter)

 • Obezbeđivanje radnje za postavljanje sadržaja koje je kreirao Korisnik (npr. chat, komentari)

 • U pojedinim slučajevima organizovanje i održavanje igara na sreću, obaveštavanje pobednika i obezbeđivanje poklona za njih,

Član 3.

Pre prikupljanja podataka, ĐAK obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

 • Da je lice odgovorno za prikupljanje podataka – rukovalac – ĐAK DOO BEOGRAD, Zemun, Milana Rešetara br.5

 • Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje izvršenja ugovora o kupoprodaji, odnosno omogućavanje e-trgovine i nesmetanog funkcionisanja ĐAK Internet servisa, bezbednost korisnika Internet servisa

 • Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika e-trgovine, korisnika odnosno kupaca, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom

 • Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u ĐAK-u koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka

 • Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude korisnik ĐAK Internet servisa nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka neophodno u smislu Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o elektronskoj trgovini i Zakona o oglašavanju, radi ostvarivanja prava po tim zakonima

 • Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može, u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak korišćenja Internet servisa, dospevanje svih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja korisničkog odnosa, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo

 • Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju

Član 4.

Podaci koji se prikupljaju od kupca radi izvršenja obaveza određenih ugovorom o kupovini, kao i radi pripreme zaključenja tog ugovora su: ime, prezime, adresa i broj telefona, i u druge svrhe se ne koriste. Podaci koji se prikupljaju uz pristanak lica, u gore naznačene svrhe su: ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa i IP adresa svakog pojedinog pristupa Internet servisu.

Član 5.

ĐAK DOO ne obrađuje podatke maloletnih lica

ĐAK ne odgovara za tačnost podataka koje su unela druga lica, kao ni za rezultat eventualne obrade podataka koja je za predmet imala takve podatke.

Član 6.

ĐAK poštuje privatnost korisnika ĐAK Internet servisa. Podaci iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, ĐAK neće otkrivati trećim licima, osim u svrhu i pod uslovima navedenim ovim Pravilnikom i u slučaju kada je to izričito zakonom propisano.

Član 7.

ĐAK može, u skladu sa zakonom, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Internet servisa (takozvane “cookie“ podatke). Pod pojmom ”cookie” podaci podrazumevaju se podaci koje se odnose na tehničke karakteristike uređaja kojim korisnik pristupa Internet servisu kao što su: podaci o operativnom sistemu, pregledaču internet sadržaja, posećene web stranice, broj posetilaca i slično. Ove podatke ĐAK može da koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao svoj Internet servis i njen sadržaj dodatno usmerio i prilagodio posetiocima i Korisnicima. ĐAK ne prikuplja podatke o prethodnim posetama drugim internet stranicama, pretragama ili kakvom drugom sadržaju ili drugim informacijama koje “cookie” podaci korisnika ili trećih lica mogu da sadrže.

Član 8.

ĐAK DOO prikupljene informacije ne daje na uvid, niti se razmenjuju, s drugim organizacijama, preduzećima i ustanovama, osim u slučajevima kada je to izričito propisano zakonom. Podaci se neće koristiti u svrhe koje nisu u skladu sa zakonom niti na bilo koji drugi način koji bi mogao da bude štetan po Korisnika uključujući i narušavanje privatnosti Korisnika

Član 9.

ĐAK DOO je preduzeo sve potrebne mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe.

Član 10.

Korisnici će svoja prava iz ovog Pravilnika koristiti prema ovde navedenom. Na osnovu toga Korisnici:

 • Imaju pristup podacima kojima i sami rukuju, odnosno koja ih identifikuju,

 • Mogu zatražiti ispravljanje ili brisanje pogrešnih podataka,

 • Mogu zatražiti da im se obrišu Lični podaci, recimo kada oni više nisu potrebni u one svrhe zaštite podataka, zbog kojih su isti prikupljeni,

 • U određenim okolnostima mogu zatražiti ograničavanje korišćenja podacima (npr. Korisnik nije zadovoljan sa tačnošću podataka, za period kada se isti proveravaju), 

 • Mogu tražiti da im podaci budu prenosivi ( što znači da će svoje podatke primati u raščlanjenoj formi, koja je primenjiva u širokom krugu, i koja se čita na aparatu, te da isto prosleđuju drugom rukovaocu podataka u skladu sa relevantnim propisima),

 • Mogu povući svoj pristanak.

Korisnik se obavezuje da u okviru sopstvene računarske mreže koja je povezana na Internet osigura bezbednost, integritet podataka i prava pristupa resursima.

Član 11.

Na pisani zahtev korisnika, ĐAK DOO je u obavezi da istom dostavi podatke koje je prikupio u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva.

Član 12.

Primena ovog pravilnika je obavezna u poslovanju ĐAK-a.

Član 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljivanjem na oglasnoj tabli društva ĐAK. Dostupan je na internet stranici Đak-a.

Objavljen na oglasnoj tabli dana 10.05.2018.god.

ĐAK DOO BEOGRAD

/Direktor, Đoka Đačić/